Incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogam 2019/2022

 

En extra bolagsstämma beslutade den 25 juni 2019 att införa ett incitamentsprogram för högst 67 personer i koncernledning och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen – Teckningsoptionsprogram 2019/2022 – enligt följande.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom endast ett av Empir Group AB helägt dotterbolag, vartefter teckningsoptionerna överläts till deltagare till marknadspris.

Antalet teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 fick inte överstiga 350 000 teckningsoptioner. Överteckning kunde inte ske.

Bakgrund och motiv

Syftet – tillika skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt – med Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det styrelsens bedömning att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 omfattade högst 350 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 23 kronor. Respektive teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 ska omfatta högst 67 personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen.

Tilldelning av teckningsoptioner sker med sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner, och ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

  • Bolagets verkställande direktör: högst 75 000 teckningsoptioner;
  • Bolagets CFO: högst 55 000 teckningsoptioner;
  • Övriga nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen (högst 15 personer): högst 8 000 teckningsoptioner per person; och
  • Övriga nyckelmedarbetare i koncernen (högst 50 personer): högst 2 000 teckningsoptioner per person. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.

 

Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till Bolagets dotterbolag för att därefter erbjudas deltagarna att förvärvas till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner fick ske senast den 31 augusti 2019. Tilldelning fick endast ske i sådan utsträckning att det totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte översteg 350 000 teckningsoptioner. Efter avslutade teckning så utgavs 209 500 teckningsoptioner av de maximala 350 000 teckningsoptioner motsvarande ca 60 % täckningsgrad. Priset per teckningsoption sattes till 0,76 kr.

Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B av innehavaren från och med den 1 – 30 september 2022. Löptiden är således längre än tre år från emissionstillfället.