Investor Relations 

I januari 2018 tog koncernen namnet Empir Group AB och är sedan 1998 noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista, under namnet Empir B.

Empir Group AB är ett noterat ägarbolag inom informationsteknik. Ägarbolaget har utan operativ verksamhet rikstäckande kapacitet genom ett femtontal självständiga dotterbolag, som med egen ledning och eget affärsfokus. Vi opererar med samtliga resultatenheter i en platt organisationsmodell utan mellanchefer, direkt med koncernledningen för flexibilitet och snabba beslut.

– Som ägarbolag är vårt huvudsakliga syfte att vara en resursfördelare och säkra att de operativa bolagen kan erhålla de finansiella resurser som krävs för att förverkliga sina idéer, berättar Lars Save, CEO Empir Group AB.

Som ett noterat bolag är utdelning en del av vår vardag och verksamheten i koncernen. Det är våra investerare som gör det möjligt för oss att förverkliga vår vision om det moderna IT-bolaget, de ska självklart både erhålla en anständig utdelning och en värdetillväxt. Endast så kan vi ta hjälp av investerare för att förverkliga allt större visioner, lönsam tillväxt samt trygga och stimulerande arbete för koncernens medarbetare.

– Det finns få saker som är lika engagerande och roligt som att arbete i ett lönsamt och framgångsrikt företag, berättar Lars Save.

För mer information

Lars Save
CEO, Empir Group AB
0705-90 18 22
lars.save@empirgroup.se

Med närhet och stora resurser.

– Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller att lyssna på kundens behov och att med en hög servicegrad fatta snabba och korrekta beslut. Vi ser också fördelarna med lokal förankring och närhet. Vi tror på stordriftsfördelar i det större företag vad gäller administration, back office systemstöd, support, upphandling och inte minst finansiering med hjälp en noterad likvid aktie. 

Kunskap genom erfarenhet.

– Vi grupperar vår totala affär och samlar vår kompetens i tre affärssegment som också är grunden för vår rapportering till aktiemarknaden. Inom varje segment har vi, genom erfarenhet, lärt oss de positiva aspekterna som digitaliseringen tillför våra kunder. Som en rikstäckande aktör spänner vi naturligt över flera discipliner, inte minst passar vår kompetens väl för både myndigheters höga krav och inom försvarsområdet.

Med uppdrag att förändra IT-Sverige.

– Vi arbetar med det självpåtagna uppdraget att förändra IT-Sverige. Vi kan med det noterade företagets resurser erbjuda mindre aktörer möjligheten att bli en del av ett större sammanhang och samtidigt goda förutsättningar att frodas, utan att tappa den ursprungliga glöden, kreativiteten och viljan att förändras och utvecklas.