Trettio år. 1200 projekt. 

Sedan 1987 har Empir Group med dotterbolag slutfört fler än 1200 projekt. I vår bolagsfamilj finns många spännande tjänster, uppdrag och inte minst kunder som vi har förmånen att få leverera koncept, system, funktioner och specialisttjänster till. Alla med syfte att underlätta för vår kunds vardagssituation. Nedan får du veta lite mer kring några utvalda projekt och åtaganden.

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Frontnode.

DL Systems utvecklar boknings- och betallösningar för den svenska besöksnäringen med kunder såsom Kläppen Ski Resort, Lisebergs Camping, Grönklittgruppen, Nordic Camping och Bengt-Martins samt ytterligare 170 anläggningar i Sverige.

Samarbete inleddes när DL Systems hade växt ur sin befintliga driftsmiljö och led av  prestandaproblem, återkommande störningar och andra incidenter.

Efter en genomlysning, utifrån DL Systems förutsättningar och krav, utformades en ny virtualiserad systemdesign, dit miljön migrerades. Den tidigare blandade plattformarna standardiserades på Windows Server 2012 med placering i Frontnodes datacenter. I samband med detta migrerades också databaser och utvecklingsmiljö. Vidare ersattes licensmodellen så att DL Systems idag endast betalar för det de nyttjar. Deras miljö är idag redundant, helt molnbaserad, övervakad och skalbar för framtiden. Förvaltning och support sker av EmpirClouds service- och supoportteam i nära dialog med kunden.

"Vi hade växt ur vår gamla plattform för DLBOOKIT. Frontnode designade, implementerade och driftsatte en ny helt molnbaserad och skalbar lösning utefter våra behov. Med Frontnode fick vi ett partnerskap inkluderat med personlig och engagerad rådgivning samt support.”

Lennart Wikström, VD DL Systems AB

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, hur vi gick tillväga i projektet eller har liknande behov som vi kan bistå med.

Mer information

Lars-Gunnar Strid
Kundansvarig och VD Frontnode AB
0708-44 38 22
lars-gunnar.strid@frontnode.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Frontwalker Malmö.

Ecster, som är ett dotterbolag till Handelsbanken, vill ge sina kunder bästa möjliga förutsättningar för en bra ekonomi. Att ha kontroll på sina utgifter är såklart ett bra första steg. För att som kund enkelt skall kunna administrera sina engagemang i samband med av Ecster finansierade inköp, ville Ecster använda mobil smart teknik. Kraven på säkerhet och personlig integritet är höga, så valet av såväl teknik och utvecklarkompetens var viktigt.

En kravspecifikation togs fram av Ecster och Frontwalkers apputvecklare byggde sedan appen för både iOS och Android, i nära samarbete med kunden.

Appen ger dig möjlighet att finansiera allt ifrån de små vardagsinköpen till de lite större investeringarna. Med hjälp av Ecsters app har du alltid en snabb överblick nära till hands. I appen kan du som användare bland annat se saldo, hitta information om ditt eller dina kort och pågående delbetalningar. Du kan också höja kreditgränsen på ditt konto eller delbetala större köp i efterhand.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om utveckling av appar och webb. 

Mer information

Magnus Nilsson
Kundansvarig och VD Frontwalker Malmö
0704-58 63 20
magnus.nilsson@frontwalker.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Frontwalker Sundsvall.

NCC är ett svenskt multinationellt bygg och fastighetsföretag med sin huvudsakliga verksamheten på den nordiska marknaden. Varje år genomför NCC hundratals olika byggprojekt där varje enskilt projekt ofta hanterar en stor mängd leveranser av utrustning och material under projekttiden. Före Frontwalkers leverans av ett ändamålsenligt systemstöd så sköttes planeringen manuellt ofta knutet till byggledaren. Riskerna för störningar, fel, svinn, missade leveranser, och så vidare var ofta en del av kalkylen.

Frontwalker Sundsvall fick utifrån denna nulägesbild uppdraget att genomföra en förstudie med mål att presentera ett lösningsförslag och arkitektur på systemstöd som kunde eliminera dessa brister och fördyrande kostnader.

Resultatet blev Lossningskalendern som möjliggör en effektiv samordning och kommunikation kring leveranstillfällen där både interna och externa projektdeltagare kan ingå.

Lossningskalendern säkerställer utöver en mer optimal logistik runt leveranserna till ett byggprojekt, också att eventuella avvikelser och felaktigheter direkt kan rapporteras in i systemet för vidare åtgärd. Händelser kan notifieras ut via e-post eller sms till berörd personal. Vidare underlättar Lossningskalendern informationsspridningen på arbetsplatserna genom att kunden kan visa upp lämplig information som underlättar och stärker personalens arbetsinsats.

”Tidigare använde vi papper och penna, men nu kan vi dela informationen till alla projektdeltagare på ett smidigt och enkelt sätt. Att visa den på TV-skärm gör den också ännu mer tillgänglig för alla. Jag kommer att använda NCC Lossningskalender i alla mina projekt framöver”. 

Jonas Högberg, platschef NCC

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Lossningskalendern, hur vi gick tillväga i projektet eller har liknande behov som vi kan bistå med.

 Mer om dotterbolaget Frontwalker Sundsvall

Mer information

Jörgen Strömberg
Kundansvarig och VD Frontwalker Sundsvall
0706-42 10 80
jorgen.stromberg@frontwalker.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Frontnode.

Premier är ett modernt serviceföretag specialiserade på bra folk. Dom har rötterna i svensk industri, vilket innebär att Premier vet allt om hur man bemannar och driver hela processer i anslutning till deras kunders verksamhet. Man har idag två verksamhetsområden, Personalservice där man hjälper sina kunder med tillfällig resurspersonal samt Industriservice där man erbjuder infrastrukturella tjänster bl.a gentemot tillverkningsindustrin.

Frontnode har en relation med Premier Sverige sedan många år där vi tillsammans gått från en systemmiljö i Premiers egna regi till en helt molnbaserad dito. Vi migrerade tidigt Premier till Office 365 och hostar nu även deras servermiljö med affärssystem i vårt datacenter. Premiers behov av support löses genom Frontnodes Servicedesk samt Timbank för support på plats vilket ger både flexibilitet och kostnadskontroll.

"Vår lokala servermiljö var till åren och det var inte längre möjligt att få support från tillverkaren. Så när vårt behov av att ersätta den kom upp till ytan föreslog Frontnode att vi skulle gå över till en helt molnbaserad IT-lösning. Vi har idag med den molnbaserade IT-lösningen helt andra möjligheter att mycket flexibelt växa och göra andra förändringar i våra system. Vi har idag också en timbank för vår på platsen support som ger oss en stor trygghet och en bra partnerkänsla.” 

Magnus Lindberg, COO Premier Service Sverige AB

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, hur vi gick tillväga i projektet eller har liknande behov som vi kan bistå med.

Mer information

Lars-Gunnar Strid
Kundansvarig och VD för Frontnode AB
0708-44 38 22
lars-gunnar.strid@frontnode.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Appnode AB. 

Statistiska centralbyråns (SCB) främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det görs i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. De har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare. SCB finns med 1400 medarbetare på orterna Örebro och Stockholm.

SCB har sedan många år outsourcat större delen av sin IT-infrastruktur till en extern leverantör. Just hantering av applikationspaketering, förberedelserna för att distribuera applikationer i verksamheten som görs via Microsoft system center ingår inte i befintlig outsourcing. Appnode har fått förtroendet att leverera en tjänst som hanterar just paketerade applikationer och som beställs genom tjänsten Appnode Order.

Tjänsten levererar färdiga paket från beställning till leverans inom max tre dagar. Vidare ger tjänsten stöd att följa processen genom beställningen. SCB erhåller färdiga applikationspaket genom de beställningar som görs och Appnode har förmåga att anpassa applikationspaketet efter kunds beskrivning och önskemål för just den specifika beställningen till ett fördefinierat pris per applikationspaket.

Med Appnodes pakteringstjänst får SCB en snabb och kvalitetssäkrad leverans. SCB har i tjänsten även ett 10 tal applikationer som man med automatik får uppdaterade och klara så fort nya versioner kommer. Appnode levererar och övervakar dessa som en prenumeration vilket ger SCB en bekymmersfri hantering.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt applikationscenter, vår metodik kring applikationens livscykelprocess eller bara ha hjälp med din klientmiljö. 

Mer information

Lars-Magnus Westin
Kundansvarig och VD Appnode AB
0708-44 38 81
Lars-Magnus.Westin@appnode.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Appnode AB.

Skogssällskapet är ett förvaltningsbolag som hjälper privata och offentliga kunder att sköta skogen hållbart - ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder finns Skogssällskapet med 25 kontor.

När Appnode första gången träffade Skogssällskapet möttes man av en utspridd klientmiljö med stor variation av operativsystem och installerade programvaror. Arbetsinsatsen för distribution, kontroll och managering av de cirka 150 klienterna, var huvudsakligen manuell och tidskrävande, något som påverkade medarbetarnas förmåga att kunna utföra ett effektivt arbete. 

Vårt uppdrag inleddes med att uppgradera till en enhetlig Windows 8 IT-arbetsplats (idag uppgraderad till Windows 10). Vi införde därefter vårt koncept kring intuitiva självtjänster för att reducera administrationen. Verksamheten kunde därigenom utan förkunskaper, själv göra installationer av operativsystem och programvaror med en enkel knapptryckning, ofta helt utan assistans från IT-organisationen och trots sin utspridda organisation på 25 olika kontor.

”Med hjälp av de tjänster som Appnode levererat har vi framför allt fått en enklare hantering av vår IT. I dag kan verksamheterna ute i landet själva sköta mycket av det arbetet som vi tidigare gjorde centralt eller via konsulter. Den förändringen är en av anledningarna till att våra kostnader har minskat markant och förändringen har inneburit stora positiva effekter för hela verksamheten.” 

Stefan Hillerström, IT-chef Skogssällskapet

 

Hör mer om tjänsten vi levererat till Skogssällskapet

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om självbetjäningskoncept, vår metodik kring applikationens livscykelprocess eller bara ha hjälp med din infrastruktur och klientmiljö. 

Mer om dotterbolaget Appnode

Mer information

Lars-Magnus Westin
Kundansvarig och VD Appnode AB
0708-44 38 81
lars-magnus.westin@appnode.se
www.appnode.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Frontwalker Malmö.

Swedish Care International (SCI) är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Visionen är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö. 

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående. I Sverige finns mycket kunskap och information om demenssjukdomar men utmaningen är att sprida informationen till platser i värden där människor av olika anledningar inte har samma tillgång till informationen eller kunskap. Globalt finns det idag mer än en miljard användare av smartphones, som många gånger är ett billigt alternativ till en dator. Med den bakgrunden har SCI och Frontwalker Malmö utvecklat appen Dementia support.

Appen innehåller information om hur du på ett bra sätt kan bemöta familjemedlem eller annan närstående som drabbats av demens. Den bidrar också med tips för att för förenkla vardagen samt information om sjukdomen och dess olika egenskaper. Sist men inte minst, ger den även inspiration till dig som anhörig om hur både du och den drabbade kan leva ett lite lättare och gladare liv.

Utmaning bestod i att göra en användarvänlig app på många olika språk som enkelt kan administreras av kunden. SCI lägger upp nyheter, texter och bilder i ett enkelt administrationsverktyg och ser på så sätt till att hålla appen uppdaterad och levande. Appen finns tillgänglig för Android, iPhone och iPad.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om utveckling av appar eller webb. 

Mer information

Magnus Nilsson
Kundansvarig och VD Frontwalker Malmö
0704-58 63 20
magnus.nilsson@frontwalker.se
www.frontwalker.se

Denna kundrelation innehas och förvaltas av Empir Groups dotterbolag Portify.

Södertälje kommun är idag cirka 95 000 invånare , vilket gör att de hamnar på tjugonde plats på listan över de största kommunerna i Sverige.

Produkten Boka är idag ett centralt och avgörande system för kommunens verksamhet. Boka består av fyra områden där användaren hanterar och bokar sina resurser, såsom fordon, lokaler, tjänster och utrustning, där fordon är det mest avancerade och mest utvecklande.

Södertälje kommun hanterar idag sin fordonsflotta till 100 procent i Boka, men vägen dit har varit lite krokig. För ett antal år sedan användes flera olika system, däribland Exceldokument, för att klara av hanteringen och allt som krävs av de fordonsansvariga med denna storlek på flotta. Flottan består idag av cirka 400 fordon men antalet medarbetare har minskat sedan de börjat utnyttja Boka fullt ut. Tiden medarbetarna har över till annat har dessutom ökat vilket är något som sticker ut.  

”Man får mer gjort på kortare tid, dessutom jobbar vi proaktivt med allt, tidigare var vi flera personer som släckte panikbränder i princip hela tiden. Nu är vi färre personer och jobbar proaktivt med mer lugn i själen.”

Boka har utvecklats till ett system som automatiserar miljön och arbetet i det dagliga jobbet. Service, besiktning, kostnader, skador och så vidare hanteras i Boka, som även säger till när det är dags för olika åtgärder. Bilpoolen kan exempelvis bli helt automatisk i systemet, där personoberoende av körjournaler, nycklar och fakturering sköts automatiskt.

”När man jobbar mycket med manuellt arbete så måste man ha ett extremt kontrollbehov för att klara denna storleken på flottor, men med Boka så tar systemet hand om den kontrollen och man kan lägga tiden på det roliga, till exempel att effektivisera eller planera.”

Lena Lundqvist, teknisk samordnare, Stadsmiljö.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra telematik och Fleet Management lösningar.

Mer information

Andreas Olofsson
Kund/försäljning
0708-44 38 20
andreas.olofsson@portify.se